Cover fotke

Vse o študiju

Da bi ti olajšali študentske dni, smo ti pripravili izbor pogostih vprašanj in odgovorov, s katerimi se boš v času študija zagotovo srečal.

Splošno o študiju

Študijsko leto 2019/2020 traja od 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2020. Več informacij (izpitna obdobja, predavanj prosti dnevi, itd.) najdeš v študijskem koledarju za tekoče študijsko leto na Univerzi na Primorskem.

Pravice študentov

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:

 • se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
 • lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
 • se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
 • lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Prav tako imajo študenti ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do:

 • zdravstvenega varstva,
 • subvencionirane prehrane, prevozov in bivanja,
 • štipendiranja,
 • družinske pokojnine,
 • dela preko študentskega servisa, in sicer v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve.


Kdaj preneha status študenta?

Študent je oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na podlagi razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu. Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico.

Status študenta preneha, če študent:

 •     diplomira,
 •     ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 •     se izpiše,
 •     se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 •     je bil izključen,
 •     dokonča podiplomski študij,
 •     ne dokonča podiplomskega študija v predvidenem roku za izvedbo študijskega programa

V primerih iz druge, četrte in sedme alineje se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

Kako je z napredovanjem, ponavljanjem in pavziranjem pri študiju?

S študijskim letom 2012/13 je področju prišlo do nekaterih novosti z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Čas študija je odslej omejen na predvideno število let študija na eni stopnji ter eno dodatno leto, ki ga lahko študent koristi bodisi za prepis, ponavljanje ali absolventski staž (z drugimi besedami na n (število let študija) + 1). Ukrep je namenjen skrajšanju trajanja študija v Sloveniji, saj je to najdaljše v primerljivih evropskih državah.

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik. Izjemoma se lahko študent vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh predvidenih študijskih obveznosti, ko ima za to opravičene razloge ali podeljen status v skladu z veljavnimi pravili univerze. Študentu, ki v krajšem času od enega akademskega leta doseže potrebno število kreditov za prehod, se omogoči hitrejše napredovanje.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, ali je spremenil študijski program, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik. Študent lahko ponavlja letnik pod pogoji, določenimi s študijskim programom.

Pri pavziranju pa gre za prekinitev študija, ki se šteje od dne, ko je študentu prenehal status študenta. Ne šteje se, da je prekinil študij študent, ki je v času pred prenehanjem statusa študenta opravil vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal diplomske naloge, če od prenehanja statusa študenta nista minili več kot dve leti.

Ali je mogoče študirati vzporedno na dveh študijskih programih?

Uspešnim študentom, ki imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno izpitno oceno najmanj prav dobro (8), lahko pristojni organ fakultete omogoči, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja en ali več visokošolskih zavodov. Pri tem hkrati odloči tudi o olajšavah pri takem študiju (oprostitve od obiskovanja predavanj, vaj, idr.).

Ali lahko izbiram predmete na drugih fakultetah in univerzah?

Da, temu pravimo izbirnost. Ta je namenjena popestritvi študija in razširitvi nabora predmetov. O notranji izbirnosti govorimo, ko se študent odloči opravljati katerega izmed izbirnih predmetov na eni izmed drugih fakultet članic Univerze na Primorskem, ti pa mu bodo na podlagi zbranih kreditnih točk priznani kot del opravljene obveznosti na matični članici. Študent lahko v okviru ponujenih možnosti opravi del študijskih obveznosti tudi na drugih slovenskih univerzah (nacionalna mobilnost). Del študijskih obveznosti - semester oz. dva semestra ali praktično usposabljanje - lahko študent opravi tudi v tujini (mednarodna mobilnost).

Kje dobim preostale informacije?

 • Obišči spletno stran svoje fakultete oz. fakultetni informacijski sistem, kjer so splošne informacije o študiju marsikdaj na dosegu nekaj klikov.
 • Informacije o študiju, ter pravicah in dolžnostih lahko pridobiš tudi na referatu za študentske zadeve svoje fakultete. Gre za posebno strokovno službo fakultete, ki je namenjena predvsem študentom, saj nudi podporo oziroma odgovore v zvezi z vpisom, prepisom, izpitnim režimom, itd.
 • Podporo študentom poleg referata nudi tudi študentski svet fakultete, vez med študenti in fakulteto. Gre za predstavniški študentski organ, ki na podlagi svojih pristojnosti in obveznosti zastopa pravice in interese študentov na fakulteti.
 • Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete tudi na sekretarja Resorja izobraževanje in študentsko svetovanje ŠOUP na elektronskem naslovu visokosolstvo@soup.si.

Tutorstvo

Tutorstvo je organizirana skrb za razvoj posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija. Namen tutorstva je vzpostavljanje in krepitev stikov med študenti in učitelji. S tutorstvom se lahko rešuje splošne in specifične težave študentov. V samo skrb reševanja težav je posebej urejeno poglavje študentov s posebnimi potrebami.

Tutorstvo se izvaja na vseh članicah Univerze na Primorskem:

 • UP Fakulteta za humanistične študije
 • UP Fakulteta za managment
 • UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 • UP Pedagoška fakulteta
 • UP Fakulteta za turistične študije
 • UP Fakulteta za vede o zdravju

Seznam vseh učiteljev tutorjev najdete tudi v prilogi TUKAJ.

Delovanje celotnega sistema tutorstva ureja Komisija za tutorstvo UP, ki v okviru svojih pristojnosti organizira usposabljanja in izobraževanja tutorjev, pripravlja strategije razvoja tutorstva na UP.
Usposabljanje za tutorje študente poteka ob začetku študijskega leta. Za pridobitev naziva in dodatne informacije se obrnite na:  

Karierni center UP
Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo
Univerza na Primorskem
Titov trg 4, 6000 Koper
Pisarna:
Čevljarska ulica 27, 6000 Koper
E-pošta: kariernicenter@upr.si
Tel.: 00386 (0)5 611 76 36
 

Koristne povezave

Univerza na Primorskem

Zakon o visokem šolstvu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo, šport