ŠOUP Študentska organizacija Univerze na Primorskem

ŠOUP

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je skupnost študentov Univerze na Primorskem. Kot najmlajša študentska organizacija je bila ustanovljena takoj po ustanovitvi tretje slovenske univerze marca 2003, na začetku leta 2004 pa je dosegla priznanje s strani Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Študentska organizacija Univerze na Primorskem zastopa interese študentov in mladih ter se zavzema za njihovo uresničevanje, tako da:

 • sprejema, organizira in izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na področju kulture, izobraževanja, športa in drugih področjih interesnega delovanja študentov;
 • sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na socialni in ekonomski položaj študentov;
 • zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja študentov;
 • zagotavlja sodelovanje študentov pri upravljanju lokalnih zadev, ki jih lokalna skupnost ali širša
 • samoupravna lokalna skupnost ureja samostojno, na področjih, ki vplivajo na življenje in delo študentov;
 • zagotavlja vpliv in sodelovanje študentov pri upravljanju javnih zadev in pri delu državnih organov;
 • ustvarja pogoje za čim učinkovitejše delovanje študentov v organih upravljanja univerze, njihovih delovnih telesih in v organih drugih skupnosti in organizacij, kjer imajo študentje svoje predstavnike;
 • izvoli predstavnike študentov, ki sodelujejo pri delu visokošolskega zavoda;
 • opozarja javnost na probleme na področju izobraževanja, ekonomskega in socialnega položaja študentov in sodeluje pri njihovem reševanju;
 • pridobiva ugodnosti in opravlja storitve za študente ter v okviru svojih možnosti ustvarja pogoje za delovanje študentov na vseh področjih, razen delovanja v političnih strankah in verskih organizacijah;
 • aktivno sodeluje pri integracijah in tokovih v mednarodnem prostoru in
 • opravlja gospodarske in druge dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje teh dejavnosti.

Osnovna dejavnost ŠOUP-a je organiziranje in izvajanje programov in projektov obštudijskih dejavnosti za študente Univerze na Primorskem ter za študente ostalih visokošolskih zavodov in fakultet na tem območju.

Delovanje ŠOUP-a je razdeljeno na 4 ključna področja (resorja), in sicer:

    MEDNARODNA DEJAVNOST,

    INTERESNE DEJAVNOSTI,

    IZOBRAŽEVANJE IN ŠTUDENTSKO SVETOVANJE ter

    SOCIALA IN ŠTUDENTSKA PROBLEMATIKA.


Samostojne organizacijske enote ŠOUP-a so:

    Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP),

    Primorsko svetovalno središče, Koper (PRIMSS),

    Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP).
 

FINANCIRANJE

ŠOUP se v pretežni meri financira s koncesijskimi dajatvami od prejemnikov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov.

ŠTUDENTSKI ZBOR

Študentski zbor ŠOUP je predstavniško telo študentov Študentske organizacije Univerze na Primorskem in ga tvorijo študentski poslanci, ki so izvoljeni na neposrednih in tajnih volitvah. Študentski poslanci so predstavniki vseh študentov in odločajo po svoji vesti ter niso vezani na nikakršna navodila. Študentski zbor se voli za mandatno obdobje dveh let.
Na rednih volitvah za poslance v Študentski zbor ŠOUP so bili 15. oktobra 2015 in na nadomestnih volitvah 4. novembra 2016 izvoljeni naslednji poslanci:

Debora Muženič (UP PEF)
Sanja Đukić (UP PEF)
Gregor Mulev (UP FM)
Klemen Leonard (UP FM)
Denis Salkić (UP FHŠ)
Nika Vinkovič (UP FHŠ)
Luka Pavlović (UP FAMNIT)
Marko Palangetić (UP FAMNIT)
Sandra Verdev (UP FVZ)
Tina Škrabl (UP FVZ)
Teodora Milošević (UP FTŠ - TURISTICA)
Boris Revo (UP FTŠ - TURISTICA)

Predsednica Študentskega zbora ŠOUP je SANDRA VERDEV.

PREDSEDNIK IN ŠTUDENTSKO PREDSEDSTVO

Predsednik ŠOUP zastopa in predstavlja študente Univerze na Primorskem ter usklajuje delo članov Študentskega predsedstva. Predsednika ŠOUP izvoli Študentski zbor z večino glasov vseh študentskih poslancev in mora imeti ob izvolitvi status študenta. Predsednik ŠOUP je NASSIM DJABA.

Poleg predsednika sestavljajo Študentsko predsedstvo tudi sekretarji za različna področja. Njihova naloga je krepitev resornih področij z dejavnostmi za študente, predvsem pa nadzor in koordinacija projektov, ki se izvajajo v okviru ŠOUP. Študentsko predsedstvo sestavljajo:

 • KARIN BARTOLIČ, sekretarka za mednarodno dejavnost;
 • KLARA BELTRAM, sekretarka za interesne dejavnosti;
 • GREGOR GULIČ, sekretar za izobraževanje in študentsko svetovanje;
 • KRISTINA TAJA GRUENFELD, sekretarka za socialno in študentsko problematiko.

NADZORNI SVET

Nadzorni svet ŠOUP je nadzorni organ ŠOUP, ki je odgovoren za strokovno delovanje in zakonitost poslovanja ŠOUP in nadzira namensko porabo sredstev ŠOUP. Sestava Nadzornega sveta:

 • Predstavnik zaposlenih na ŠOUP: Črt Žerjal;
 • Predstavnika Študentskega zbora ŠOUP: Sandra Verdev, Nika Vinkovič;
 • Predstavnika samostojnih organizacijskih enot ŠOUP: Klemen Turk, Adimir Preradović Nasufović.
   

UPRAVA

Sebastjan Kokl, direktor, ki je:

 • poslovodni organ in strokovni vodja Študentske organizacije Univerze na Primorskem,
 • vodi delo strokovnih služb,
 • zastopa in predstavlja Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem v pravnem prometu in
 • je odgovoren za zakonitost dela Študentske organizacije Univerze na Primorskem.

STROKOVNE SLUŽBE ŠOUP-a so:

 •     računovodstvo,
 •     služba za informacijsko podporo,
 •     služba za komuniciranje in odnose z javnostmi,
 •     služba za subvencionirano študentsko prehrano.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM (ŠOUP)
Čevljarska ulica 27
6000 Koper

Telefon: +386 5 662 62 20
Faks: +386 5 662 62 25
Mobilni telefon: +386 31 452 000
Elektronska pošta:
Spletna stran: www.soup.si
Facebook: SOU.na.Primorskem

Transakcijski račun: 0432-1000-1392-555 (Nova KBM d.d.)
Identifikacijska številka: SI15176436
Matična številka: 1852191

Sandra Verdev

predsednica Študentskega zbora

Elektronska pošta:

Nassim Djaba

predsednik 

Elektronska pošta: nassim.djaba@soup.si

Karin Bartolič

sekretarka za mednarodno dejavnost

Elektronska pošta: karin.bartolic@soup.si

Klara Beltram

sekretarka za interesne dejavnosti

Elektronska pošta:

Gregor Gulič

sekretar za izobraževanje in študentsko svetovanje

Elektronska pošta: gregor.gulic@soup.si

Kristina Taja Gruenfeld

sekretarka za socialno in študentsko problematiko

Elektronska pošta:

Sebastjan Kokl

direktor

Mobilni telefon: +386 41 399 236
Elektronska pošta:

Eleonora Jenko

strokovna sodelavka za odnose z javnostmi

Mobilni telefon: +386 41 279 783
Elektronska pošta: 

Aleksandra Rengeo

vodja subvencionirane študentske prehrane

Mobilni telefon: +386 40 619 040                                                                
Elektronska pošta:

Prosilci informacij javnega značaja po ZDIJZ morajo svoje zahteve nasloviti na elektronski naslov zdijz@soup.si. V svoji zahtevi so prosilci dolžni priložiti ustrezen dokaz o svoji istovetnosti.

PRILOGE:

Predstavnica za odnose z javnostmi:

Eleonora Jenko
041 279 783

DOGODKI

15. sep 23:59