Organizacijska struktura ŠOUP

Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (ŠOUP) sestavlja več organov, in sicer Študentski zbor, Predsedstvo, Nadzorni svet in Uprava.

Študentski zbor

Študentski zbor ŠOUP je predstavniško telo študentov Študentske organizacije Univerze na Primorskem in ga tvorijo študentski poslanci, ki so izvoljeni na neposrednih in tajnih volitvah. Študentski poslanci so predstavniki vseh študentov in odločajo po svoji vesti ter niso vezani na nikakršna navodila. Študentski zbor se voli za mandatno obdobje dveh let.

Na rednih volitvah za poslance v Študentski zbor ŠOUP so bili 15. oktobra 2015 in na nadomestnih volitvah 4. novembra 2016 izvoljeni naslednji poslanci:

 • Debora Muženič (UP PEF)
 • Sanja Đukić (UP PEF)
 • Gregor Mulev (UP FM)
 • Klemen Leonard (UP FM)
 • Denis Salkić (UP FHŠ)
 • Nika Vinkovič (UP FHŠ)
 • Luka Pavlović (UP FAMNIT)
 • Marko Palangetić (UP FAMNIT)
 • Sandra Verdev (UP FVZ)
 • Tina Škrabl (UP FVZ)
 • Teodora Milošević (UP FTŠ - TURISTICA)
 • Boris Revo (UP FTŠ - TURISTICA)

Predsednica Študentskega zbora ŠOUP je SANDRA VERDEV.

Predsednik in študentsko predsedstvo

Predsednik ŠOUP zastopa in predstavlja študente Univerze na Primorskem ter usklajuje delo članov Študentskega predsedstva. Predsednika ŠOUP izvoli Študentski zbor z večino glasov vseh študentskih poslancev in mora imeti ob izvolitvi status študenta. Predsednik ŠOUP je NASSIM DJABA.

Poleg predsednika sestavljajo Študentsko predsedstvo tudi sekretarji za različna področja. Njihova naloga je krepitev resornih področij z dejavnostmi za študente, predvsem pa nadzor in koordinacija projektov, ki se izvajajo v okviru ŠOUP. Študentsko predsedstvo sestavljajo:

 • KARIN BARTOLIČ, sekretarka za mednarodno dejavnost;
 • KLARA BELTRAM, sekretarka za interesne dejavnosti;
 • GREGOR GULIČ, sekretar za izobraževanje in študentsko svetovanje;
 • KRISTINA TAJA GRÜNFELD, sekretarka za socialno in študentsko problematiko.

Nadzorni svet

Nadzorni svet ŠOUP je nadzorni organ ŠOUP, ki je odgovoren za strokovno delovanje in zakonitost poslovanja ŠOUP in nadzira namensko porabo sredstev ŠOUP. Sestava Nadzornega sveta:

 • Predstavnik zaposlenih na ŠOUP: Črt Žerjal;
 • Predstavnika Študentskega zbora ŠOUP: Sandra Verdev, Nika Vinkovič;
 • Predstavnika samostojnih organizacijskih enot ŠOUP: Klemen Turk, Adimir Preradović Nasufović.

Uprava

Generalni sekretar je:

 • poslovodni organ Študentske organizacije Univerze na Primorskem,
 • vodi delo strokovnih služb,
 • zastopa in predstavlja Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem v pravnem prometu in
 • je odgovoren za zakonitost dela Študentske organizacije Univerze na Primorskem.

Strokovne službe ŠOUP-a so:

 •     računovodstvo,
 •     služba za informacijsko podporo,
 •     služba za komuniciranje in odnose z javnostmi,
 •     služba za subvencionirano študentsko prehrano.