Sociala
četrtek, 13. avgust 2020

Aktualne štipendije na enem mestu!

Začetek novega šolskega in akademskega leta se približuje. Preverite, katere štipendije so še trenutno aktualne in pohitite s prijavo!

Državne štipendije

Študentje lahko kadarkoli med šolskim/študijskim letom oddate vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev vam štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Štipendija se dodeli za eno šolsko/študijsko leto. Prvo vlogo je treba oddati na pristojni center za socialno delo.

Študentje vlogo za dodelitev državne štipendije vložite v mesecu septembru, da boste, v primeru izpolnjevanja pogojev, do državne štipendije upravičeni s 1. oktobrom, tj. začetkom študijskega leta.

Vloge za podaljšanje pravice do štipendije ni potrebno oddati
Za podaljšanje priznanja pravice do državne štipendije vam ni treba vložiti vloge, saj o nadaljnjem prejemanju štipendije (napredovanje v višji letnik na isti ravni izobraževanja) odločajo centri za socialno delo po uradni dolžnosti.

Vlogo morate oddati za prvo prejemanje državne štipendije na posamezni ravni izobraževanja. V kolikor ste torej kot dijak oz. študent v letošnjem letu zaključili posamezno raven izobraževanja in se s šolskim oziroma študijskim letom 2020/2021 vpisujete v višjo raven izobraževanja, morate ponovno oddati novo vlogo za dodelitev državne štipendije.

Primer:
Dijak, ki se po končanem triletnem poklicnem tehniškem izobraževanju odloči nadaljevati šolanje in se vpiše v nadaljnje dvoletno poklicno tehniško izobraževanje, ponovno oddati vlogo za dodelitev državne štipendije. Enako velja za študente, ki po končani I. bolonjski stopnji nadaljuje študij na II. bolonjski stopnji.

Zoisove štipendije

Študenti bodite pred začetkom šolskega/študijskega leta pozorni na roke za uveljavljanje Zoisovih štipendij. Vlogo oddate na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

1. Rok za oddajo vlog za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2020/2021 je za dijake ponedeljek 7. 9. 2020, za študente ponedeljek, 7. 10. 2020.
2. Rok za oddajo vlog za nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij za leto 2020/2021 po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip - stari zakon) je za študente ponedeljek, 7. 10. 2020.

Štipendisti, ki ste Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu ZŠtip-1 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 ne prehajate na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morate vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020. Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 je dostopna na spletni strani sklada.

Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za študijsko leto 2020/2021

Javni poziv je namenjen tistim štipendistom, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po starem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip), torej najkasneje v študijskem letu 2013/2014, in v študijskem letu 2020/2021 nadaljujejo izobraževanje na isti ravni ali stopnji izobraževanja, in sicer:

 • v istem ali višjem letniku izobraževalnega programa, za katerega jim je bila pravica do Zoisove štipendije že dodeljena,
 • v istem ali višjem letniku drugega izobraževalnega programa – v primeru spremembe izobraževalnega programa.

Rok za oddajo vlog: zadnji rok za oddajo vlog za nadaljnje prejemanje štipendije za študente je 7. oktober 2020.

Pogoji: Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije morajo štipendisti poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati še izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev:

 • povprečna ocena najmanj 8,50 za študente, pri čemer se upoštevajo ocene iz študijskega leta 2019/2020;
 • uvrstitev med najboljših 5 % študentov v študijskem letu 2019/2020;
 • izjemni dosežek, pri čemer mora biti izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada.

Štipendije, ki zagotavljajo zaposlitev

Študentom in dijakom so na voljo tudi štipendije s strani delodajalcev, ki so namenjene predvsem spodbujanju mladih, da se odločajo za lažje zaposljive poklice. 

Štipendije za deficitarne poklice
Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobite dijaki, ki boste v šolskem letu 2020/2021 obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Vlogo oddajte od 15. 6. do vključno 25. 9. 2020 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. 

Javni razpis PUD za študijsko leto 2019/2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

Rok prijave: 2. september 2020

Vrednost razpisa: 5.051.000,00 evrov.

Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa, sklop B pa je ustrezen za študente

 • Sklop B: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 izobraževali v zadnjem letniku.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada.

Štipendije za študijske obiske študentov v tujini za leto 2019 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih obiskov študentov v tujini za namen izobraževanja ali usposabljanja. Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. septembra 2020.

Vrednost razpisa: 250.000,00 evrov

Višina štipendije: Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 100,00 evrov za vsak dopolnjen teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v skupni višini največ 2.500,00 evrov za študijski obisk, ki traja 25 tednov ali dlje oziroma v skupni višini največ 1.500,00 evrov, če bo vlagatelj v okviru študijskega obiska pripravljal oziroma raziskoval za diplomsko ali magistrsko nalogo.

Štipendija za potne stroške med Republiko Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 evrov. Če vlagatelj odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Republiko Severno Makedonijo, Albanijo, Turčijo ali, če ima potne stroške krite delno ali v celoti iz drugih virov, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada.

Štipendije za sodelovanje študentov na tekmovanjih v tujini za leto 2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij za sodelovanje dijakov, študentov in njihovih mentorjev na skupinskih ali individualnih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. januarjem 2019 in 30. septembrom 2020.

Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. oktobra 2020

Vrednost razpisa: 450.000,00 evrov

Opozorilo za fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem:

Vse fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, ki se prijavljajo za pridobitev sredstev po tem razpisu, kot vlagatelja v prijavnici navedejo Univerzo in fakulteto, pri čemer se morajo vsi ostali podatki, ki jih vnesejo na prijavnico (naslov, matična številka, davčna številka, številka tekočega računa, zakoniti zastopnik) nanašati na univerzo in ne na fakulteto. Prijavnico v tem primeru podpiše rektor, kot zakoniti zastopnik univerze, dekan pa le v primeru, če ima za to pooblastilo. V primeru, da ima dekan pooblastilo, je potrebno kopijo le-tega skupaj z vlogo poslati na sklad.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada.

Štipendije za program Fulbright za leto 2021

Predmet razpisa: štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2021, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v ZDA ter državljanov ZDA v RS.

Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 28. septembra 2022

Vrednost razpisa: 130.000,00 evrov

Namen in višina štipendij: Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

 • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;
 • štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.
 • državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v bruto višini:
  • 850,00 evrov, če gostujejo kot študenti ali
  • 1.050,00 evrov, če gostujejo kot raziskovalci.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada.

Zanimivo /povezane novice