ŠOUP Študentska organizacija Univerze na Primorskem

Uporabno

SPLOŠNO O ŠTUDIJU

Da bi ti olajšali študentske dni, smo ti pripravili izbor pogostih vprašanj in odgovorov, s katerimi se boš v času študija  zagotovo srečal.

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2016/2017
Študijsko leto 2016/2017 traja od 1. oktobra 2016 do 30. septembra 2017. Več informacij (izpitna obdobja, predavanj prosti dnevi, itd.) najdeš v študijskem koledarju za tekoče študijsko leto na Univerzi na Primorskem.

PRAVICE ŠTUDENTOV
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:

 • se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
 • lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
 • se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
 • lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Kdaj preneha status študenta?
Študent je oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na podlagi razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu. Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico.

Status študenta preneha, če študent:

 •     diplomira,
 •     ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 •     se izpiše,
 •     se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 •     je bil izključen,
 •     dokonča podiplomski študij,
 •     ne dokonča podiplomskega študija v predvidenem roku za izvedbo študijskega programa

V primerih iz druge, četrte in sedme alineje se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

KAKO JE Z NAPREDOVANJEM, PONAVLJANJEM IN PAVZIRANJEM PRI ŠTUDIJU?
S študijskim letom 2012/13 je področju prišlo do nekaterih novosti z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Čas študija je odslej omejen na predvideno število let študija na eni stopnji ter eno dodatno leto, ki ga lahko študent koristi bodisi za prepis, ponavljanje ali absolventski staž (z drugimi besedami na n (število let študija) + 1). To določilo se prične uporabljati sicer šele z letom 2012/13 in ne velja za prejšnja študijska leta, ko je denimo študent že koristil eno leto za prepis ali ponavljanje. Ukrep je namenjen skrajšanju trajanja študija v Sloveniji, saj je to najdaljše v primerljivih evropskih državah.

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik. Izjemoma se lahko študent vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh predvidenih študijskih obveznosti, ko ima za to opravičene razloge ali podeljen status v skladu z veljavnimi pravili univerze. Študentu, ki v krajšem času od enega akademskega leta doseže potrebno število kreditov za prehod, se omogoči hitrejše napredovanje.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, ali je spremenil študijski program, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik. Študent lahko ponavlja letnik pod pogoji, določenimi s študijskim programom.

Pri pavziranju pa gre za prekinitev študija, ki se šteje od dne, ko je študentu prenehal status študenta. Ne šteje se, da je prekinil študij študent, ki je v času pred prenehanjem statusa študenta opravil vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal diplomske naloge, če od prenehanja statusa študenta nista minili več kot dve leti.

ALI JE MOGOČE ŠTUDIRATI VZPOREDNO NA DVEH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH?
Uspešnim študentom, ki imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno izpitno oceno najmanj prav dobro (8), lahko pristojni organ fakultete omogoči, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja en ali več visokošolskih zavodov. Pri tem hkrati odloči tudi o olajšavah pri takem študiju (oprostitve od obiskovanja predavanj, vaj, idr.).

ALI LAHKO IZBIRAM PREDMETE NA DRUGIH FAKULTETAH IN UNIVERZAH?
Da, temu pravimo izbirnost. Ta je namenjena popestritvi študija in razširitvi nabora predmetov. O notranji izbirnosti govorimo, ko se študent odloči opravljati katerega izmed izbirnih predmetov na eni izmed drugih fakultet članic Univerze na Primorskem, ti pa mu bodo na podlagi zbranih kreditnih točk priznani kot del opravljene obveznosti na matični članici. Študent lahko v okviru ponujenih možnosti opravi del študijskih obveznosti tudi na drugih slovenskih univerzah (nacionalna mobilnost). Del študijskih obveznosti - semester oz. dva semestra ali praktično usposabljanje - lahko študent opravi tudi v tujini (mednarodna mobilnost).

KJE DOBIM PREOSTALE INFORMACIJE?

 • Obišči spletno stran svoje fakultete oz. fakultetni informacijski sistem, kjer so splošne informacije o študiju marsikdaj na dosegu nekaj klikov.
 • Informacije o študiju, ter pravicah in dolžnostih lahko pridobiš tudi na referatu za študentske zadeve svoje fakultete. Gre za posebno strokovno službo fakultete, ki je namenjena predvsem študentom, saj nudi podporo oziroma odgovore v zvezi z vpisom, prepisom, izpitnim režimom, itd.
 • Podporo študentom poleg referata nudi tudi študentski svet fakultete, vez med študenti in fakulteto. Gre za predstavniški študentski organ, ki na podlagi svojih pristojnosti in obveznosti zastopa pravice in interese študentov na fakulteti.
 • Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete tudi na sekretarja Resorja izobraževanje in študentsko svetovanje ŠOUPNassim Djaba, na elektronskem naslovu .

TUTORSTVO

Tutorstvo je organizirana skrb za razvoj posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija. Namen tutorstva je vzpostavljanje in krepitev stikov med študenti in učitelji. S tutorstvom se lahko rešuje splošne in specifične težave študentov. V samo skrb reševanja težav je posebej urejeno poglavje študentov s posebnimi potrebami.

Tutorstvo se izvaja na vseh članicah Univerze na Primorskem:
UP Fakulteta za humanistične študije
UP Fakulteta za managment
UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
UP Pedagoška fakulteta
UP Fakulteta za turistične študije
UP Fakulteta za vede o zdravju

Seznam vseh učiteljev tutorjev najdete tudi v prilogi TUKAJ.

Delovanje celotnega sistema tutorstva ureja Komisija za tutorstvo UP, ki v okviru svojih pristojnosti organizira usposabljanja in izobraževanja tutorjev, pripravlja strategije razvoja tutorstva na UP.
Usposabljanje za tutorje študente poteka ob začetku študijskega leta. Za pridobitev naziva in dodatne informacije se obrnite na:  

mag. Alenka Andrejašič, Služba za kakovost UP
Univerza na Primorskem
Titov trg 4, 6000 Koper
E-pošta:  
Tel.: 00386 (0)5 611 75 65
Fax: 00386 (0)5 611 75 30
 

KORISTNE POVEZAVE:

Univerza na Primorskem

Zakon o visokem šolstvu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo, šport

PRILOGE:

BIVANJE

Študentje Univerze na Primorskem lahko bivajo v študentskih in dijaških domovih, pri zasebnih stanodajalcih in zasebnih koncesionarjih. Tisti, ki prvič iščejo oz. podaljšujejo nastanitev v študentskih ali v dijaških domovih, želijo dobiti subvencijo za bivanje pri zasebnem stanodajalcu ali živeti pri koncesionarju študentskih ležišč, se morajo prijaviti na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov.

Vlogo za sprejem in podaljšanje bivanja študentov izpolnjuje v celoti elektronsko. Študenti s kvalificiranim digitalnim potrdilom (elektronski podpis) jo lahko oddajo v celoti elektronsko, ostali pa vlogo z vso potrebno dokumentacijo priporočeno pošljejo na naslov:

Univerza na Primorskem
Pisarne za študentske domove
Ankaranska 7
6000 Koper

Na omenjenem naslovu ali na telefonski številki  05 611 75 07 ter na spletnih straneh Pisarne za študentske domove Univerze na Primorskem in mojcimer.si je najti tudi vse informacije v zvezi s sprejemom in podaljšanjem bivanja v študentskem domu in dijaških domovih ter informacije glede subvencij. Študentje so uvrščeni na prednostni seznam na podlagi ustrezno oddane prošnje oz. vloge in v skladu s pogoji in merili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov v študentskih domovih.

Razpis za odobritev subvencije za zasebnike, ki oddajajo ležišča študentom, se nahaja TUKAJ.

1. ŠTUDENTSKI DOMOVI

ŠTUDENTSKI DOM KOPER
Ankaranska cesta 7
6000 Koper
tel: +386 5 61175 07
e-mail: info@sd.upr.si
Spletna stran: www.sd.upr.si

Število ležišč: 94
Najbližje fakultete: PeF, FM, FHŠ, FAMNIT.

ŠTUDENTSKI DOM KOROTAN
Obala 11
6320 Portorož
Tel.:+386 5 674 5401
fax: +386 5 674 5402
Spletna stran: www.korotan.com

Število postelj: 130; dvoposteljne sobe, dva štiriposteljna apartmaja.
Bivalne razmere v sobah: lastne sanitarije (WC s prho), KTV, internetni priključek, manjša kuhinja.
Skupni prostori: manjši prostor za rekreacijo, računalniška učilnica.
Čas bivanja: oktober - junij in september.
Najbližje fakultete: Turistica, FPP.
Cenik storitev UP Študentski domovi

2. DIJAŠKI DOMOVI

DIJAŠKI DOM KOPER
Cankarjeva 5
6000 KOPER
Tel.: +386 5 662 62 50
fax.: +386 5 662 62 51
Spletna stran: www.ddkoper.si

Število postelj: 160; dvoposteljne, triposteljne sobe.
Bivalne razmere v sobah: v sobi ni sanitarij, kuhanje v sobah ni dovoljeno.
Skupni prostori: skupne sanitarije, računalniška učilnica, internet, TV, knjižnica, čitalnica, skupna jedilnica (možnost subvencioniranega študentskega prehranjevanja).
Čas bivanja: oktober - junij in september.

Cena bivanja:

Tip sobe

1-posteljna soba

2-posteljna soba

3 ali 4-posteljna soba

S subvencijo

128,00 €

103,00 €

98,00 €

Brez subvencije

160,00 €

124,00 €

114,00 €

Tuji študentje

193,00 €

171,00 €

135,00 €

Študentje na izpitih

20,00 €/noč

10,00 €/noč

10,00 €/noč


Za študente obstajajo še naslednji stroški:
- strošek za magnetno kartico ( 22 €) na letni ravni,
- strošek za ključ (3,50 €) na letni ravni kot akontacija,
- strošek za škodo po neznanem storilcu (0,80 €) na mesečni ravni,
- stroški vpisnine (2 €) na letni ravni,
- strošek interneta (1 €),
-doplačilo za uporabo sobe 1/3 kot 1/1 (58,00 €).

Najbližje fakultete: FM, PeF, FHŠ.

DIJAŠKI DOM IZOLA
Ul. Prekomorskih brigad 7
6310 Izola
Tel.: +386 5 662 17 20
Fax.: +386 5 662 17 25
Spletna stran: www.srednjasolaizola.si

Število postelj: 50; dvoposteljne sobe, triposteljne sobe.
Skupni prostori: knjižnica s čitalnico, računalniška soba, trim prostor s fitnessom, pralnica, samopostrežna restavracija, čajna kuhinja, dnevni prostor (home video).
Cena bivanja: 75,11 € (dvoposteljne sobe), 60,61 € (triposteljne sobe).
Najbližje fakultete: FVZ.

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ
Sončna pot 20
6320 Portorož
Tel.: +386 5 671 2240
Fax: +386 5 671 2241
Spletna stran: www.dijaski.geps.si

Število postelj: 100; triposteljne sobe.
Bivalne razmere v sobah: v sobi ni sanitarij, kuhanje v sobah ni dovoljeno.
Skupni prostori: skupne sanitarije, učilnice (dnevni prostori za študente in dijake), lastna knjižnica s čitalnico, računalniška učilnica, trim prostor s kabinetom za fitnes, pralnica, kuhinja in velika svetla jedilnica, zunanje igrišče, v vsakem nadstropju skupna soba za dijake in študente; možnost subvencioniranega študentskega prehranjevanja.
Čas bivanja: oktober - junij in september.

Cena bivanja za študijsko leto:

Soba

Cena s subvencijo

1-posteljna soba

118,00 €

2-posteljna soba

94,00 €

3-posteljna soba

80,00 €


Najbližje fakultete: Turistica, FPP

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA
Streliška pot 7
5000 Nova Gorica
Tel.:+386(0)5335 48 11
Fax: +386(0)5302 14 41
Spletna stran: http://www.ddng.si/
Število ležišč: 90
Bivalne razmere v sobah: dobro urejene sobe.
Skupni prostori: fitnes, večnamenski prostor.
Najbližje fakultete: Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju
Poslovno-tehniška fakulteta, Fakulteta za aplikativno naravoslovje, Fakulteta za humanistiko, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Visoka šola za umetnost, Fakulteta za podiplomski študij.
Cena bivanja: 2-posteljna soba 130,00 €(brez subvencije) 112,00 €(z subvencijo),
 3-posteljna soba 114,00 €(brez subvencije) 96,00 ( z subvencijo).

3. ZASEBNI KONCESIONAR
 

ŠTUDENTSKI DOM VILLA DOMUS
Vojkovo nabrežje 12
6000 Koper
Mobitel: +386 (0)30 468 777
Spletna stran: www.villa-domus.si

ŠTUDENTSKI CENTER JADRO
Destradijev trg 10a
6000 Koper
Tel.: +386(0)590 78 300
Mobitel: +386 (0)41 603 045
Spletna stran: www.jadro.si

Število ležišč: 32
Najbližje fakultete:PeF, FM, FHŠ, FAMNIT (vse oddaljene približno 5 min).

DOM ŽELEZNIČARJEV NOVA GORICA
Erjavčeva 36,
5000 Nova Gorica
Tel.:+386(0)5333 00 87
Število ležišč: 20

Cena bivanja: soba s subvencijo je 129,00 €, soba brez subvencije je 161,00 €.
Apartmaji: 191,00 €
Bivalne razmere v sobah: Sobe: pisalna miza, omare, hladilnik.
Apartmaji, bivalne razmere: wc, kuhinja, možnost priklopa pralnega stroja, tuš kabina.
Skupni prostori: umivalnice in kuhinja.
Najbližje fakultete: Fakulteta za znanosti o okolju, Evropska pravna fakulteta, Poslovno-tehniška fakulteta, Fakulteta za aplikativno naravoslovje, Fakulteta za humanistiko, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Visoka šola za umetnost, Fakulteta za podiplomski študij.

LUKA KOPER PRISTAN d.o.o.
Prisoje 9,
6000 Koper
Tel.: +386(0)56259135
Fax.: +386(0)56258092
Spletna stran: http://www.pristan-koper.si
Število ležišč: 60
Bivalne razmere v sobah: dobro urejene
Cena bivanja: primerljive z drugimi
Najbližje fakultete PeF, FM, FHŠ, Fakulteta za matematikiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.
Skupni prostori:
V pritličju so skupni prostori s TV, okrepčevalnica s toplimi obroki ter avtomati s toplimi in hladnimi napitki ter hrano.

AMK INŽENIRING, d.o.o.
Ulica agrarne reforme 19,
6000 Koper
Tel.: +386(0)64 115 954
Spletna stran: http://www.apartments-medved.com/konta_ok.htm
Število ležišč:19
Bivalne razmere v sobah: klimatizirani apartmaji, internet, tv, pralni in sušilni stroj na kovance, shranjevanje koles, kopalnica s prho, spalnica, terasa, balkon.
Cene bivanja:150,00 € + stroški.
Najbližje fakultete: PeF, FM, FHŠ, FAMNIT.

4. BIVANJE PRI ZASEBNIKIH

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport subvencionira stanarine pri zasebnikih, ki so se prijavili na javni razpis za oddajo bivalnih zmogljivosti, ustreznih za bivanje študentk in študentov visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji. Študentje, ki so uvrščeni na prednostni seznam za sprejem v študentske in dijaške domove, lahko pridobijo subvencijo v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, pa tudi na spletni strani mojcimer.si. Na omenjenih spletnih straneh je objavljena tudi povezava do vlog za sprejem oziroma podaljšanje bivanja študentov. Predpogoj je torej prijava na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v tekočem študijskem letu.

Subvencija pri zasebnikih je finančna pomoč študentom, ki jo dodeljuje Republika Slovenija. S tem omogoča nižjo najemnino študentom za bivanje pri zasebnikih, ki imajo sklenjeno pogodbo s študentskimi domovi. Višina subvencije znaša najmanj 20 % povprečne letne cene bivanja v študentskih domovih v Sloveniji. Trenutno znaša mesečna subvencija 32 EUR. Študentje imajo letno zagotovljeno 10 mesecev subvencioniranega bivanja (od oktobra do junija in v septembru).

Za lažje iskanje študentske namestitve ali oddajo študentske sobe si oglej spletno stran mojcimer.si.

PREVOZI

AVTOBUSNI PREVOZI

1. Mestni promet Koper:
Cena vozovnic:
Predprodaja: 0,80 €
Na avtobusu: 1,00 €
Mesečna: 10 €

Vozovnice so enotne za vse kategorije potnikov, šolarji pa se bodo z mesečno vozovnico lahko peljali tudi ob vikendih ter v času počitnic.

Več informacij TUKAJ.

Avtobusni promet v Kopru.

Aplikacija MOKBus za Android

2. Mestni promet Piran:

Več informacij TUKAJ.

PREVOZI Z VLAKOM

Prevoz z vlakom v večini koristijo tisti študenti, ki se v visokošolsko središče Univerze na Primorskem vozijo iz bolj oddaljenih krajev in na Univerzi na Primorskem med tednom koristijo bivanje v študentskih domovih oziroma pri zasebnikih. Cene vozovnic variirajo glede na oddaljenost kraja odhoda/prihoda. Študenti do 26. leta starosti imajo možnost pridobitve kartice »SŽ-Ej!«, ki omogoča  30% popust za prevoze po Sloveniji. Cena kartice je 10 EUR.

Vozni red s ceniki
SŽ-Ej!Kartica

PREVOZI Z OSEBNIM AVTOMOBILOM

V primeru prevoza z osebnimi vozili so v Mestni občini Koper na voljo številna parkirišča. Seznam najdete TUKAJ.

PRILOGE:

ŠTIPENDIJE

V RS se podeljujejo naslednje vrste štipendij:

 •  Zoisove,
 • državne,
 • kadrovske,
 • štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu in
 • štipendije za državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja oziroma podeljuje štipendije na podlagi vzajemnosti.

Vse vrste štipendij ureja Zakon o štipendiranju (Zštip-A), državne štipendije pa še Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Podeljuje se tri vrste štipendij, in sicer Zoisove, državne in kadrovske štipendije.

Upravičenci do štipendij

Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka oziroma dijakinje in osebe s statusom študenta oziroma študentke ter udeleženci oziroma udeleženke izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje, določene v zakonu.

V skladu z Zakona o štipendiranju se štipendija lahko dodeli:

 • državljanom Republike Slovenije
 •  Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu, kakor so opredeljeni v zakonu, ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, za študij v Republiki Sloveniji
 • državljanom tretjih držav se lahko štipendija dodeli na podlagi sklenjenih meddržavnih sporazumov oziroma po načelu vzajemnosti.

Pomembne povezave:

Zakon o štipendiranju
Zakon o uveljavljanju javnih sredstev
Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij
Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij
Vloga za pridobitev oz. nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Rok za oddajo vloge za študente je 7. oktober.

Prejemniki državnih in Zoisovih štipendij niso več upravičeni do prejemanja dodatka za prevoz glede na oddaljenost stalnega bivališča od kraja izobraževanja. Odslej je to področje urejeno s subvencionirano mesečno vozovnico, do katere je upravičen vsak študent, ne glede na dohodek v družini.

ŠTUDENTSKI SKLAD

Študentski sklad je projekt, ki sodi med projekte Resorja za socialo in študentsko problematiko ŠOUP. Pri tem projektu sodeluje tudi Študentski svet Univerze na Primorskem, namenjen pa je socialno ogroženim študentom Univerze na Primorskem. Več si lahko o Študentskem skladu preberete tukaj.

ŠTUDENTSKO DELO

Vse ostale informacije o študentskem delu najdete na TEJ POVEZAVI.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

V primeru veljavnega statusa študenta, je študent do 26. leta starosti zavarovan prek staršev. Ko študent dopolni 26 let mora sam poskrbeti za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Zdravstveno zavarovanje delimo na:

 • obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
 • zdravstveno zavarovanje v tujini,
 • nezgodno zavarovanje.


V Sloveniji zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje na podlagi ZZVZZ izvajajo 3 slovenske zavarovalnice:

 • Adriatic Slovenica d.d.,
 • Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d.,
 • Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.


Študent, ki je že dopolnil 26. let ali študent, ki »pavzira«, ne more biti več zavarovan kot družinski član. Izbere lahko eno izmed naslednjih možnosti:

 • da se zavaruje kot občan preko občine pod katero spada stalno bivališče,
 • da se zavaruje kot samostojni zavezanec preko ZZZS,
 • da zaprosi za denarno socialno pomoč in mu dopolnilno zdravstveno zavarovanje plača država.


Poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja je potrebno skleniti tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj obvezno večine zdravstvenih storitev ne krije v celoti. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je priporočeno skleniti takoj, ko postanete zavezanci za plačilo zdravstvenega zavarovanja, in sicer pri eni izmed 3 zgoraj naštetih zavarovalnicah.

ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV

Vsaka zavarovana oseba ima pravico do izbire osebnega zdravnika (splošnega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa). Osebnega zdravnika se lahko zamenja po preteku enega leta, pri čemer ni potrebno navesti razloga za zamenjavo. Lahko pa se zamenjava opravi tudi pred pretekom 1 leta, pri čemer je potrebno navesti razlog.

Na spletni strani ZZZS dobite podatek kateri zdravniki še opredeljujejo. Seznam prostih zdravnikov, ki sprejemajo paciente je dosegljiv TUKAJ.
Zdravniki, ki imajo indeks nad 110 se lahko sami odločijo ali bodo pacienta sprejeli ali ne. Prosti zdravniki opredelitve ne smejo odkloniti.

Zdravstveni dom Koper

Študente za sistematske preglede zdravstveni dom razporeja sproti glede na interno organizacijo dela njihovih zdravnic. Študenti, ki potrebujejo obisk pri zdravniku zaradi bolezni morajo predhodno poklicati na telefonski številki 05 664 72 84 ali 05 664 72 85. Izjema so urgentna stanja, ki seveda ne potrebujejo predhodnega naročanja.

Zobozdravstveno varstvo za študente
 

Študentje lahko dežurnega zobozdravnika obiščejo v petkih popoldan med 15. in 18. uro po razporedu, ki je na razpolago v zdravstvenem domu Koper.

Študentje lahko dežurnega zobozdravnika ob sobotah, nedeljah in praznikih obiščejo med 8. in 12. uro v dežurni ambulanti Zdravstvenega doma Bonifika.


Ginekolog za študentke

Ginekolog, ki še sprejema paciente je:

Janislav Ravnikar, dr. med.spec.gin. in porod.
Obrtniška ulica 30,
6000 Koper
Tel.: 05 66 47 444


Zdravstveni dom Izola

Študentje ste upravičeni do zdravstvene oskrbe v nujnih primerih. Obrnete se lahko na spodnji kontakt:

Zdravstveni dom Izola
Ulica oktobrske revolucije 11
6310 Izola
e-mail: info@zd-izola.si
Telefon: 05/66 35 050

Zdravstveni dom Piran

Študentje ste upravičeni do zdravstvene oskrbe v nujnih primerih. Obrnete se lahko na spodnji kontakt:

Zdravstveni dom Piran
Cesta solinarjev 1, Lucija
6320 Portorož
Telefon: 05 677 33 20

Za premagovanje osebnih stisk in osebnostno rast se lahko obrnete na PRIMSS.

 

ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami opredeljuje, kdo so otroci s posebnimi potrebami, nekega splošnega določila o tem, kdo je študent s posebnimi potrebami, pa ni in je to napisano pri vsaki pravici posebej.

V primeru, da je dijak pridobil status kandidata s posebnimi potrebami, mu to ne zagotavlja avtomatično tudi statusa študenta invalida. Ob vpisu na fakulteto mora študent status ponovno pridobiti in zanj vsako leto ponovno zaprositi.

Poleg statuta Univerze na Primorskem prilagoditve za študente invalide oz. študente s posebnimi potrebami ureja tudi pravilnik, ki je dostopen tukaj.

Pravice študentov s posebnimi potrebami

1. TOLMAČENJE

Študentje imajo po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika pravico do 100 ur tolmačenja letno. Te ure so namenjen za študentovo osebno uporabo za namene študija, niso pa namenjene za obiskovanje vaj in predavanj.

2. SUBVENCIJA ZA ŠTUDENTSKO PREHRANO

Upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke oz. težje funkcionalne prizadetosti s statusom študenta imajo pravico do 10 dodatnih bonov. Zaradi ugotavljanja upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane in za potrebe vodenja evidenc morajo izvajalcu ob oddaji prijave v novem študijskem letu predložiti potrdilo o težki oz. težji prizadetosti.

3. ŠTIPENDIRANJE

K višini državne štipendije pripada dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50,89 evrov.  V primeru, da študent s posebnimi potrebami letnika ni izdelal, zaradi opravičljivih zdravstvenih razlogov, se prejemanje štipendije ne prekine.

4. SUBVENCIONIRANO BIVANJE

Študentje s posebnimi potrebami oz. invalidi imajo prednost pri sprejemu v študentske domove. Poleg tega imajo tudi možnost uveljavljati pravico do bivanja spremljevalca v študentskem domu. Prošnji za sprejem v študentski dom mora priložiti pisno potrdilo o upravičenosti do spremljevalca. Spremljevalcu ni potrebno, da doseže zadostno število točk za sprejem v študentski dom, mora pa imeti status študenta.

5. IZJEMEN VPIS V VIŠJI LETNIK IN PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA

Zakon o visokem šolstvu določa, da se lahko študentu iz upravičenih razlogov (kamor spada tudi invalidnost) status študenta podaljša, vendar največ za eno leto.


6. PRILAGOJENOST IN DOSTOPNOST PROSTOROV

Vse informacije o prilagojenosti in dostopnosti prostorov za študente s posebnimi potrebami lahko dobite na spodnjem kontaktu:

Študentski domovi Univerze na Primorskem
Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija
tel.: (05) 611 75 07
fax: (05) 611 75 31
e-pošta: info@sd.upr.si

7. NA KOGA SE LAHKO OBRNE ŠTUDENT S POSEBNIMI POTREBAMI?

Na področju študentov invalidov deluje društvo študentov invalidov Slovenije. Za dodatna vprašanja smo na voljo tudi na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP), na resorju za socialo in študentsko problematiko. Dodatna vprašanja lahko pošljete na ali se osebno oglasite v prostorih ŠOUP-a.

Seznam profesorjev in študentov tutorjev za študente s posebnimi potrebami je dosegljiv tukaj.
 
Aktivnosti, ki jih na ŠOUP pripravljamo za študente s posebnimi potrebami

Na resorju za socialo in študentsko problematiko ŠOUP pripravljamo različne aktivnosti v okviru projekta PreProstoVoljni, kamor se lahko študentje s posebnimi potrebami vključujejo kot projektni sodelavci ali udeleženci. PreProstoVoljni nudijo študentom s posebnimi potrebami tudi brezplačno učno pomoč, za katero se lahko obrnete na .

ŠTUDENTSKE DRUŽINE

Študentska družina je družina znotraj katere ima vsaj en izmed staršev status študenta. Take družine morajo uživati posebno varstvo, saj predstavljajo občutljiv subjekt v študentski populaciji. Študentske družine so zelo dojemljive na vsakršne spremembe, ki se izvajajo tekom študijskega leta in lahko povzročijo drastične spremembe v njihovem načinu življenja. Na Univerzi na Primorskem je trenutno okrog 50 študentskih družin.

Pravice študentskih družin

1. DODATNO ŠTUDIJSKO LETO

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka. Dodatno leto lahko koristijo med študijem, dvakrat ponavlja letnik ali si na koncu študija podaljša absolventski staž.

2. DENARNI PREJEMKI

OTROŠKI DODATEK
Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgoji in izobraževanje otrok. Pogoj za pridobitev pravice do otroškega dodatka je prijavljeno stalno bivališče otroka v Sloveniji. Vlogo za pridobitev otroškega dodatka oddate na krajevno pristojnem Centru za socialno delo. Več o tem si lahko preberete tukaj.

STARŠEVSKI DODATEK
Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila. Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni (če se ga uveljavlja 30 dni pred predvidenim datumom poroda oz. najkasneje 30 dni po rojstvu otroka). – vlogo za pridobitev starševskega dodatka oddate na krajevno pristojnem Centru za socialno delo, obrazec najdete tukaj.

POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
Pomoč ob rojstvu otroka je enkraten prejemek, ki je namenjen nakupu opreme novorojenčka. Pomoč ob rojstvu otroka znaša 280,00 €. Več o tem si lahko preberete tukaj. Vlogo za uveljavljanje pomoči ob rojstvu otroka najdete tukaj. Oddate jo na Centru za socialno delo, o njej bodo pa odločali po rojstvu otroka.

DODATEK, ZA NEGO OTROKA, KI POTREBUJE POSEBNO VARSTVO
Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno varstvo je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi varstva in nege otroka, ki je hudo bolan, telesno prizadet ali z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Za dodatek zaprosite na Centru za socialno delo v kraju stalnega prebivališča z Vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka.

PREŽIVNINA
Starši so dolžni preživljati svojega otroka do polnoletnosti, tako da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj, po polnoletnosti pa so ga starši dolžni preživljati, če se redno šola, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti
Več si lahko preberete tukaj.

DENARNA SOCIALNA POMOČ
Po ureditvi preživnine je možna oddaja vloge za pridobitev denarne socialne pomoči.
Vlogo za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka lahko dobite tukaj, ter jo oddate na krajevno prisotnem Centru za socialno delo.
V primeru materialne ogroženosti zaradi izrednih stroškov, povezanih s preživetjem, na katere ni možno vplivati, se lahko zaprosi za izredno denarno pomoč. Vlogo najdete tukaj, oddate jo pa na krajevno pristojnem Centru za socialno delo.


3. ŠTIPENDIRANJE
Študent, ki prejema državno ali Zoisovo štipendijo in hkrati prejema starševski dodatek, lahko štipendijo prejema dalj časa; če mu je dovoljen ponoven vpis v isti letnik, potem lahko štipendijo prejema 2-krat za isti letnik. To pravico lahko uveljavlja le v času prejemanja starševskega dodatka.

V času absolventskega staža te pravice ne morete uveljavljati, saj Zakon o štipendiranju določa, da se lahko štipendijo v absolventskem stažu prejema največ 12 mesecev.
Za pridobitev pravice do državne štipendije lahko zaprosite z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev kadarkoli med letom na krajevno pristojnem Centru za socialno delo.

4. BIVANJE
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranem bivanju imajo študenti z otroki nekatere ugodnosti.
Prošnjo za bivanje v študentskem domu lahko starši študenti oddajo tudi po roku, ki je določen z razpisom.  Pri sprejemu v študentski dom se študentu z otrokom, ki bo imel med študijem otroka pri sebi, k skupnemu številu točk prišteje še 100 točk.

Subvencija se lahko dodeli tudi za partnerja študentke ali študenta, če je državljan republike Slovenije in ima status študenta ter se izobražuje po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij najmanj tri dni v tednu ter ni v delovnem razmerju ali samozaposlen.

Mati oz. oče študent ima zaradi starševstva pravico do podaljšanja bivanja v študentskem domu, in sicer za eno leto (ne glede na število točk).

5. SUBVENCIONIRANA PREHRANA
Vsaka študentska družina je upravičena do desetih dodatnih subvencij za študentsko prehrano na mesec za vsakega otroka. Starš študent, ki ima urejeno prehrano za svojega otroka, lahko koristi dve subvenciji hkrati.

Potrdilo o upravičenosti do dodatnih subvencij starši prejmejo ob predložitvi rojstnega lista v pisarni za študentsko prehrano ŠOUP na Gortanovem tgu 15 v Kopru.

Aktivnosti, ki jih na ŠOUP pripravljamo za študentske družine

Na resorju za socialo in študentsko problematiko ŠOUP pripravljamo različna srečanja za starše študente, za najmlajše pa razne lutkovne igrice, predstave, delavnice, itd. Ob novem letu pa jih obišče Dedek Mraz, ki jim podari lepa darila.
    
Na ta način se skušamo čimbolj približati pravim potrebam in željam študentskih družin, kar nenazadnje pripomore k celovitejšemu reševanju problematike starševstva v času študija. PreProstoVoljni nudijo študentskim družinam tudi brezplačno učno pomoč, za katero se lahko obrnete na .
    
Uporabne povezave:
FB stran Kluba študentskih družin Slovenije
Centri za socialno delo

 

PRILOGE:

DOGODKI

29. jun 21:00

Ob četrtkih v Art kino Odeon Izola

Art kino Odeon Izola, Ulica Prekomorskih brigad 4, Izola
30. jun 00:00

Raziskovanje življenja v morju in ob...

Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič
30. jun 19:00

13. MareziJazz

Marezige
12. jul 20:30

Festival JEFF 2017

Pokrajinski muzej Koper